You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ขอเชิญชวนผู้สนใจ รับร่วมอบรม "การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแพทย์

ขอเชิญชวนผู้สนใจ รับร่วมอบรม "การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแพทย์

  ซินโครตรอน เปิดอบรมฟรี >> "แสงซินโครตรอน กับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแพทย์" สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวนผู้สนใจ รับร่วมอบรม "การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแพทย์" ทั้งทางด้าน Synch...

Read more

SOCIAL INNOVATION VILLAGE หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 2565

SOCIAL INNOVATION VILLAGE หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 2565

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิ...

Read more

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

  ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคเหนือ โดยเฉพาะ ภาคเหนือตอนบน 2 NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เข้...

Read more

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงาน

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงาน

ที่มา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Read more

ขอเชิญร่วมงาน CE Innovation Policy Forum และการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม/เครือข่าย Thai SCP ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมงาน CE Innovation Policy Forum และการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม/เครือข่าย Thai SCP ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมงาน CE Innovation Policy Forum และการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม/เครือข่าย Thai SCP ผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564เวลา 09.00-15.00 น. ไฮไลท์สำคัญภายในงาน ได้แก่ การกล่าวปาฐกถา โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ...

Read more

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021 "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ภายใต้การนำเสนอผลงาน 7 กลุ่ม ได้แก่งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบั...

Read more

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

  หากคุณคือนักวิจัย ที่มีงานวิจัยอยู่แล้วและสนใจทดลองใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์เพื่อเติมเต็มงานวิจัยของคุณ สทน. ขอเชิญชวนมาทำงานร่วมกัน ภายใต้โครงการ TINT to University ปี 2    ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ร่วมวิจัยเพื่อพัฒนา...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดทำจดหมายเหตุส่วนบุคคล เพื่อบันทึกไว้เป็นความทรงจำ และส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงเกตการณ์ดาราศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกับวิทยากร : อาจารย์ ชล วิชัยดิษฐ ผู...

Read more

เชิญร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง"การทำโครงการงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน"

เชิญร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง"การทำโครงการงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน"

รายละเอียด พลิกโฉม การทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน กับการอบรม รูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง โดยทีม NARITพบกับคอร์สเพื่อการสร้างสรรค์โครงงานดาราศาสตร์สุดปังในโรงเรียน- เรียนรู้และถอดแบบการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนมากกว่า 10 โครงงาน- ออกแบบและวางแผนกา...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 119 guests and no members online

3381684
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
5969
8069
21448
186178
3381684

Free business joomla templates